Sudopark - Kysuce

Ubytovací poriadok

Vážení a milí hostia,

Srdečne Vás vítame v našom rekreačnom areáli.

Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s pravidlami ubytovania. Veríme, že ich dodržiavaním si užijete nielen Váš pobyt, ale umožníte to aj ostatným hosťom. Majte prosím na pamäti, že u nás sa snažíme o maximálny rešpekt k prírode tak, aby sme si jej krásy mohli naozaj užívať a nerušili ani spolubývajúcich z ríše zvierat a rastlín.

Sme veľmi radi, že ste si pre svoj odpočinok vybrali naše ubytovacie kapacity a prajeme krásne dni v našej zrubovej dedinke.

Martin Stoklasa, prevádzkovateľ SUDOPARK s.r.o.

V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný iba hosť, ktorý je na ubytovanie prihlásený po predložení občianskeho preukazu, platného cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti

  Check-in je od 15:00 hod., check-out do 10:00 hod.

Užívanie ubytovacieho zariadenia je dovolené iba osobám, ktoré nie sú postihnutí infekčnými chorobami, aby nedochádzalo k možnosti ich prenosu na ostatných hostí. Ak tento fakt bude ubytovateľovi zatajený a ten ho následne zistí, môže byť pobyt hosťa bez finančnej náhrady ukončený

V ubytovacom zariadení nesmie byť premiestňovaný nábytok, vykonávané zásahy do elektrickej či inej inštalácie. Je zakázané vstupovať na strechu ubytovacieho zariadenia.

Nie je dovolené používať vlastných elektrospotrebičov, okrem tých, ktoré sú k dispozícii v ubytovacom zariadení. Je dovolené použitie nabíjačiek notebookov, mobilných telefónov a inej mobilnej komunikácie.

Z dôvodu zamedzenia znečistenia spodných vôd je hosť povinný používať schválené hygienické a čistiace prostriedky najmä mydla, šampóny a saponáty.

Hosť zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia ním samým, jeho deťmi a rovnako osobami jemu zverenými do starostlivosti či zvieratami. Prípadné, takto vzniknuté škody je hosť povinný uhradiť na mieste pred svojím odchodom. Výška škody sa stanoví dohodou alebo stanoviskom príslušnej odbornej firmy. Hosť má za povinnosť bezodkladne ohlásiť prípadné predchádzajúce škody v ubytovacom zariadení alebo na jeho vybavení. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že dodatočne zistené škody spôsobil sám.

Vybavenie ubytovacích zariadení hosť využíva iba na účely, na ktoré je toto zariadenie určené a zodpovedá plne za škodu spôsobenú úmyselne alebo nedbalosťou. Ak dôjde k úmyselnému poškodeniu izby alebo jeho znečisteniu do takej miery, že nemôže byť po uprataní opäť prenajatý, hradí hosť na mieste v hotovosti okrem prác potrebných na nápravu poškodenia alebo znečistenia aj plný poplatok za tieto dni.

Ubytovaný hosť nie je oprávnený umožniť prenocovanie osobám, ktoré nie sú riadne na ubytovanie prihlásené a neuhradili poplatok za ubytovanie.

Prípadnú stratu kľúčov alebo poškodenie zámkov je hosť povinný nahlásiť bez meškania poskytovateľovi a uhradiť škodu týmto spôsobenú (náklady spojené s výmenou zámkov).

  Fajčenie je v ubytovacích zariadeniach zakázané.

Parkovanie vozidiel hostí je možné na vyhradených miestach. Poskytovateľ neručí za prípadné odcudzenie vozidla alebo vecí v ňom.

Poskytovateľ nezodpovedá za veci odložené alebo vnesené hosťom do ubytovacieho zariadenia.

Hosť je povinný pri odchode z ubytovacieho zariadenia uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť všetky zariadenia využívajúce elektrické siete a plyn, zhasnúť svetlá, zavrieť okná izby a uzamknúť dvere.

V čase od 22:00 hod do 7:00 hod je hosť povinný dodržiavať nočný pokoj.

Pohyb psov sa riadi Všeobecne záväznou vyhláškou obce Klokočov o voľnom pohybe psov. Majiteľ psa je povinný viesť psa na vodítku tak, aby neobťažoval iné osoby, neohrozoval ich zdravie alebo majetok. V obci Klokočov je zakázané vstupovať so psami na detské ihriská a pieskovisko. Majiteľ psa je povinný upratať po svojom maznáčikovi výkaly.

Hosť je povinný zoznámiť sa a dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku a požiarneho poriadku. V prípade, že ich poruší, má ubytovateľ právo od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby odstúpiť pred uplynutím dohodnutej doby.

SUDOPARK s.r.o.

Martin Stoklasa, zastupujúci firmu SUDOPARK s.r.o. sídlo Klokočov 404, 023 22 Klokočov, Slovenská Republika, IČO: 36672157; DIČ: SK 2022249581, kontakt: sudopark@sudopark.sk; +421 915 558 811