Sudopark - Kysuce

Ubytovací řád

Vážení a milí hosté,

Srdečně Vás vítáme v našem rekreačním areálu.

Dovolte, abychom Vás seznámily s pravidly ubytování. Věříme, že jejich dodržováním si užijete nejen Váš pobyt, ale umožníte to i ostatním hostům. Mějte prosím na paměti, že u se nás snažíme o maximální respekt k přírodě tak, abychom si její krásy mohli opravdu užívat a nerušili ani spolubydlící z říše zvířat a rostlin.

Děkujeme mnohokrát že jste si pro svůj odpočinek vybrali naše ubytovací kapacity a přejeme krásné dny v naší srubové vesničce.

Martin Stoklasa, provozovatel SUDOPARK s.r.o.

V ubytovacím zařízení může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti

 Check-in je od 15:00 hodin, check-out do 10.00 hodin 

Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi, aby nedocházelo k možnosti jejich přenosu na ostatní hosty. Jestliže tento fakt bude ubytovateli zatajen a ten jej následně zjistí, může být pobyt hosta bez finanční náhrady ukončen

V ubytovacím zařízení nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jiné instalace. Je zakázáno vstupovat na střechu ubytovacího zařízení.

Není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které jsou k dispozici v ubytovacím zařízení. Je dovoleno použití nabíječek notebooků, mobilních telefonů a jiné mobilní komunikace.

Z důvodu zamezení znečištění spodních vod je host je povinen používat schválené hygienické a čistící prostředky zejména mýdla, šampóny a saponáty.  

Host odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče či zvířaty. Případné takto vzniklé škody je host povinen uhradit na místě před svým odjezdem. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Host má za povinnost bezodkladně ohlásit případné předchozí škody v ubytovacím zařízení či na jeho vybavení. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám.

Vybavení ubytovacích zařízení host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.

Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.

Případnou ztrátu klíčů nebo zámků je host povinen nahlásit bez prodlení poskytovateli a uhradit škodu tímto způsobenou (náklady spojené s výměnou zámků).

 Kouření je v ubytovacích zařízeních zakázáno.

Parkování vozidel hostů je možné na vyhrazených místech. Poskytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.

Poskytovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení a za věci v ubytovacím zařízení odložené.

Host je povinen při odchodu z ubytovacího zařízení uzavřít vodovodní kohoutky, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě a plynu, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a uzamknout dveře.

V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.  

Pohyb psů se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Klokočov o volném pohybu psů. Majitel psa je povinen vést psa na vodítku tak, aby neobtěžoval jiné osoby, neohrožoval jejich zdraví nebo majetek. V obci  Klokočov je zakázáno vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště. Majitel psa je povinen uklidit po svém mazlíčkovi výkaly.

Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a požárního řádu. V případě, že je poruší, má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

SUDOPARK s.r.o. Martin Stoklasa, zastupující firmu SUDOPARK s.r.o. sídlo Klokočov 404, 023 22 Klokočov, Slovenská Republika, IČ: 36672157; DIČ: SK 2022249581, kontakt: sudopark@sudopark.sk; +421 915 558 811