Sudopark - Kysuce

Podmínky rezervace

Tato on-line rezervace je poskytována firmou AGNIS jménem ubytovatele (tedy vybraného hotelu, nebo jiného ubytovacího zařízení).

Přijetím těchto podmínek a dokončením procesu rezervace, AGNIS souhlasí s tím, že poskytne zákazníkovi rezervační systém, který umožní rezervovat ubytování tak, jak je uvedeno v těchto podmínkách rezervace. AGNIS souhlasí s tím, aby zákazník použil tento rezervační systém, a to při zachování následujících podmínek.

Pro absolutní vyloučení všech pochybností platí, že neexistuje žádná rezervační smlouva mezi zákazníkem (ubytovaným) a firmou AGNIS, ale vždy pouze mezi ubytovatelem (hotelem) a zákazníkem (ubytovaným).

1. V případě, že si zákazník rezervuje ubytování s ubytovatelem pomocí tohoto rezervačního procesu, pak smlouva, kterou zákazník uzavře je vždy pouze mezi zákazníkem a ubytovatelem. Je povinností zákazníka, plně se seznámit s podmínkami ubytovatele.

2. Po dokončení procesu rezervace, se AGNIS o zavazuje, okamžitě a bez jakékoli prodlevy předat zákazníkovu rezervaci zvolenému ubytovateli.

3. V případě, že rezervace mezi zákazníkem a ubytovatelem následně selže, ubytovatel odmítne nebo opomene poskytnout zákazníkovi rezervované ubytování, AGNIS nenese žádnou odpovědnost. Vyplněním tohoto rezervačního procesu, zákazník souhlasí s tím, že se vzdá veškerých nároků vůči AGNIS za jakékoliv ztráty nebo škody vyplývající ze selhání ubytovatele poskytnout rezervované ubytování. Také v případě, že poskytnuté ubytování je nedostatečné, nebo v průběhu ubytování vzniknou jakékoli ztráty či škody (včetně nákladů) AGNIS nenese žádnou odpovědnost.

4. Pro řádné zajištění rezervace s ubytovatelem, zákazník musí dodat kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail a platné číslo kreditní karty. Tyto informace jsou k dispozici pouze ubytovateli pro zabezpečení a zajištění rezervace zákazníka. Veškerý přenos osobních údajů je provádět přes zabezpečené připojení SSL.

5. Pro zajištění rezervace s ubytovatelem, může být zákazník požádán o údaje kreditní karty. Pokud bude o kreditní kartu požádán, musí zákazník zadat platné údaje kreditní karty a poskytnutá kreditní karta musí být v legálním držení zákazníka. Je-li požadována záloha a rezervační poplatek pro zajištění zákazníkovi rezervace, zákazník souhlasí se stržením této zálohy z kreditní karty. Zákazník je v souladu s těmito podmínkami seznámen a souhlasí se skutečností, že se jedná o nevratný poplatek.

6. AGNIS si vyhrazuje právo odmítnout dokončení rezervace zákazníka v případě, že údaje zadané zákazníkem v rezervačním procesu nesplňují povinné požadavky, nebo jsou neplatné.

7. Zákazník je povinen zaplatit ubytovateli všechny náklady a platby spojené s rezervovaným ubytováním tak, jak je uvedeno v provedené rezervaci, a to při příjezdu do ubytovacího zařízení, nebo po vyčíslení konečné částky za všechny služby poskytnuté ubytovatelem. Pokud byla zaplacena záloha při rezervaci, pak zákazník bude hradit ubytovateli rozdíl ubytovacích nákladů, jak je uvedeno v potvrzení rezervace, a to po příjezdu na místo ubytování. Skutečné náklady jsou splatné obvykle v hotelové místní měně, jak je uvedeno v rezervaci. Orientační alternativní kurzy měn používaných pro odhad nákladů a rozdílu nákladů jsou vždy podle současných směnných kurzů a podléhají výkyvům.

8. Je výhradní odpovědností zákazníka informovat ubytovatele o všech nových nebo změněných požadavcích, včetně změn v čase příjezdu nebo zrušení rezervace. Zákazník je seznámen se skutečností, že v případě zrušení rezervace může být storno poplatek účtován ze strany ubytovatele formou odečtení finančních prostředků z vaší kreditní karty v souladu s podmínkami ubytovatele. Podrobnosti o všech těchto storno poplatcích jsou obsaženy v rezervačním procesu a v e-mailu zaslaném zákazníkovi po dokončení rezervačního procesu.

9. V případě, že na zadané kreditní kartě, kterou zákazník poskytuje jako záruku rezervace, nejsou dostatečné finanční prostředky k dokončení navrhované rezervace, pak je tato rezervace neplatná. Totéž platí i v případě, že u kreditní karty uplynulo datum ukončení platnosti, nebo projde datum ukončení její platnosti před datem příjezdu zvoleném v rezervačním procesu.

10. Vyplněním této rezervace, zákazník povoluje ubytovateli účtovat z předložené kreditní karty veškeré náklady spojené se stornem, jak je uvedeno výše.

11. AGNIS nenese žádnou odpovědnost, pokud informace získané od zákazníka (které dodal zákazník a jsou přesně a aktuálně obsažené v rezervačním procesu) jsou jakkoli ubytovatelem změněny nebo zaměněny.

12. Zákony, jimiž se řídí poskytování tohoto rezervačního systému a procesu, jsou zákony platné ve Slovenské republice. Pokud jsou tyto podmínky uvedeny v jiném jazyce než v slovenském jazyce, jsou tyto překlady používány pouze pro pohodlí uživatelů a slovenská verze těchto podmínek má právní přednost.

14. Právní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem, jakož i všechny právní vztahy z toho vyplývající se řídí právním řádem Slovenské republiky. 

Jakýkoli spor vyplývající z těchto obchodních podmínek nebo právních vztahů na jejich základě vzniklých, včetně sporu o výklad těchto obchodních podmínek, v případě, že se mezi účastníky právního vztahu nedosáhne smírného vyřešení sporu, bude náležet do pravomoci slovenských soudů. Pokud některé z ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nedotýká se taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost platnosti a účinnosti ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. 

15. V částech výslovně neupravených v těchto obchodních podmínkách platí podmínky upravené v návštěvním řádu a ve všeobecných obchodních podmínkách prodejního systému AGNIS. 

V případě, že ustanovení těchto obchodních podmínek obsahují odlišnou úpravu než návštěvní řád nebo všeobecné obchodní podmínky prodejního systému AGNIS, přednost mají ustanovení těchto obchodních podmínek. 

V rozsahu, v jakém se ustanovení těchto obchodních podmínek liší od ustanovení návštěvního řádu a všeobecných obchodních podmínek prodejního systému AGNIS, jsou rozhodující ustanovení těchto obchodních podmínek. 16. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Orgán dozoru Ústřední inspektorát Slovenské obchodní inspekce, Prievozská 32, Bratislava Inspektorát SOI se sídlem v Žilině pro Žilinský kraj, Předměstská 71, 011 79 Žilina.