Sudopark - Kysuce

Podmienky rezervácie

Táto on-line rezervácia je poskytovaná firmou AGNIS v mene ubytovateľa (teda vybraného hotela, alebo iného ubytovacieho zariadenia)

Prijatím týchto podmienok a dokončením procesu rezervácie, AGNIS súhlasí s tým, že poskytne zákazníkovi rezervačný systém, ktorý umožní rezervovať ubytovanie tak, ako je uvedené v týchto podmienkach rezervácie. AGNIS súhlasí s tým, aby zákazník použil tento rezervačný systém, a to pri zachovaní nasledujúcich podmienok.

Pre absolútne vylúčenie všetkých pochybností platí, že neexistuje žiadna rezervačná zmluva medzi zákazníkom (ubytovaným) a firmou AGNIS, ale vždy iba medzi ubytovateľom (hotelom) a zákazníkom (ubytovaným).

1. V prípade, že si zákazník rezervuje ubytovanie s ubytovateľom pomocou tohto rezervačného procesu, potom zmluva, ktorú zákazník uzavrie je vždy iba medzi zákazníkom a ubytovateľom. Je povinnosťou zákazníka, plne sa zoznámiť s podmienkami ubytovateľa.

2. Po dokončení procesu rezervácie, sa AGNIS o zaväzuje, okamžite a bez akéhokoľvek oneskorenia odovzdať zákazníkovu rezerváciu zvolenému ubytovateľovi.

3. V prípade, že rezervácia medzi zákazníkom a ubytovateľom následne zlyhá, ubytovateľ odmietne alebo zabudne poskytnúť zákazníkovi rezervované ubytovanie, AGNIS nenesie žiadnu zodpovednosť. Vyplnením tohto rezervačného procesu, zákazník súhlasí s tým, že sa vzdá všetkých nárokov voči AGNIS za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce zo zlyhania ubytovateľa poskytnúť rezervované ubytovanie. Aj v prípade, že poskytnuté ubytovanie je nedostatočné, alebo v priebehu ubytovania vzniknú akékoľvek straty či škody (vrátane nákladov) AGNIS nenesie žiadnu zodpovednosť.

4. Pre riadne zabezpečenie rezervácie s ubytovateľom, zákazník musí dodať kontaktné údaje, ako je meno, adresa, telefónne číslo, e-mail a platné číslo kreditnej karty. Tieto informácie sú k dispozícii iba ubytovateľovi na zabezpečenie a zabezpečenie rezervácie zákazníka. Všetok prenos osobných údajov je vykonávať cez zabezpečené pripojenie SSL.

5. Pre zabezpečenie rezervácie s ubytovateľom, môže byť zákazník požiadaný o údaje kreditnej karty. Pokiaľ bude o kreditnú kartu požiadaný, musí zákazník zadať platné údaje kreditnej karty a poskytnutá kreditná karta musí byť v legálnom držaní zákazníka. Ak je požadovaná záloha a rezervačný poplatok na zabezpečenie zákazníkovi rezervácie, zákazník súhlasí so strhnutím tejto zálohy z kreditnej karty. Zákazník je v súlade s týmito podmienkami oboznámený a súhlasí so skutočnosťou, že sa jedná o nevratný poplatok.

6. AGNIS si vyhradzuje právo odmietnuť dokončenie rezervácie zákazníka v prípade, že údaje zadané zákazníkom v rezervačnom procese nespĺňajú povinné požiadavky, alebo sú neplatné.

7. Zákazník je povinný zaplatiť ubytovateľovi všetky náklady a platby spojené s rezervovaným ubytovaním tak, ako je uvedené v vykonanej rezervácii, a to pri príchode do ubytovacieho zariadenia, alebo po vyčíslení konečnej sumy za všetky služby poskytnuté ubytovateľom. Pokiaľ bola zaplatená záloha pri rezervácii, potom zákazník bude hradiť ubytovateľovi rozdiel ubytovacích nákladov, ako je uvedené v potvrdení rezervácie, a to po príchode na miesto ubytovania. Skutočné náklady sú splatné obvykle v hotelovej miestnej mene, ako je uvedené v rezervácii. Orientačné alternatívne kurzy mien používaných na odhad nákladov a rozdielu nákladov sú vždy podľa súčasných výmenných kurzov a podliehajú výkyvom.

8. Je výhradnou zodpovednosťou zákazníka informovať ubytovateľov o všetkých nových alebo zmenených požiadavkách, vrátane zmien v čase príchodu alebo zrušení rezervácie. Zákazník je oboznámený so skutočnosťou, že v prípade zrušenia rezervácie môže byť storno poplatok účtovaný zo strany ubytovateľa formou odpočítania finančných prostriedkov z vašej kreditnej karty v súlade s podmienkami ubytovateľa. Podrobnosti o všetkých týchto storno poplatkoch sú obsiahnuté v rezervačnom procese a v e-maili zaslanom zákazníkovi po dokončení rezervačného procesu.

9. V prípade, že na zadanej kreditnej karte, ktorú zákazník poskytuje ako záruku rezervácie, nie sú dostatočné finančné prostriedky na dokončenie navrhovanej rezervácie, potom je táto rezervácia neplatná. To isté platí aj v prípade, že pri kreditnej karte uplynul dátum ukončenia platnosti, alebo prejde dátum ukončenia jej platnosti pred dátumom príchodu zvoleným v rezervačnom procese.

10. Vyplnením tejto rezervácie, zákazník povoľuje ubytovateľovi účtovať z predloženej kreditnej karty všetky náklady spojené so stornom, ako je uvedené vyššie.

11. AGNIS nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ informácie získané od zákazníka (ktoré dodal zákazník a sú presné a aktuálne obsiahnuté v rezervačnom procese) sú akokoľvek ubytovateľom zmenené alebo zamenené.

12. Zákony, ktorými sa riadi poskytovanie tohto rezervačného systému a procesu, sú zákony platné v Slovenskej republike. Pokiaľ sú tieto podmienky uvedené v inom jazyku ako v slovenskom jazyku, sú tieto preklady používané iba pre pohodlie užívateľov a slovenská verzia týchto podmienok má právnu prednosť.

14. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, ako aj všetky právne vzťahy z toho vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto obchodných podmienok alebo právnych vzťahov na ich základe vzniknutých, vrátane sporu o výklade týchto obchodných podmienok, v prípade, že sa medzi účastníkmi právneho vzťahu nedosiahne zmierne vyriešenie sporu, bude patriť do právomoci slovenských súdov. Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa taká neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

15. V častiach výslovne neupravených v týchto obchodných podmienkach platia podmienky upravené v návštevnom poriadku a vo všeobecných obchodných podmienkach predajného systému AGNIS.

V prípade, že ustanovenia týchto obchodných podmienok obsahujú odlišnú úpravu ako návštevný poriadok alebo všeobecné obchodné podmienky predajného systému AGNIS, prednosť majú ustanovenia týchto obchodných podmienok.

V rozsahu, v akom sa ustanovenia týchto obchodných podmienok líšia od ustanovení návštevného poriadku a všeobecných obchodných podmienok predajného systému AGNIS, sú rozhodujúce ustanovenia týchto obchodných podmienok.16. Ubytovaný hosť má právo podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Orgán dozoru Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 79, 0 Žilina.